Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

Sprawozdania finansowe za 2023 rok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Sprawozdania finansowe za 2023 rok  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie  znajdują się na stronie  cuw.mlawa.bipdlaszkol.pl w zakładce sprawozdania finansowe.

link do sprawozdania: https://cuw.mlawa.bipdlaszkol.pl/mosir,139,pl.html .

 

Sprawozdania finansowe za 2022 rok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Sprawozdania finansowe za 2022 rok  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie  znajdują się na stronie  cuw.mlawa.bipdlaszkol.pl w zakładce sprawozdania finansowe.

link do sprawozdania: https://cuw.mlawa.bipdlaszkol.pl/mosir,120,pl.html

Sprawozdania finansowe za 2021 rok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Sprawozdania finansowe za 2021 rok  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie  znajdują się na stronie  cuw.mlawa.bipdlaszkol.pl w zakładce sprawozdania finansowe.

link do sprawozdania: https://cuw.mlawa.bipdlaszkol.pl/mosir,94,pl.html

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

Pobierz: INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  Rekreacji w Mławie

o g ł a s z a

NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. obiektu sportowego fitness-siłowni

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

– nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu sportowego oraz nad pracą pracowników obsługi,

– wykonywanie zadań zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz zakresem obowiązków,

– opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów, konserwacji,

– prowadzenie właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem,

– współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie kultury fizycznej,

– koordynacja i nadzór przy udostępnianiu obiektów,

– pomoc przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Niezbędne wymagania:

– obywatelstwo polskie,

– wykształcenie wyższe (preferowane administracja, zarządzanie, WF lub pokrewne),

– co najmniej trzyletni staż pracy,

– znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków   z zakresu: kultury fizycznej, sportu, samorządu gminnego i finansów publicznych,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie zawodowe w instytucji sportowej,

– umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole,

– komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
 3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie*,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach   i umiejętnościach przydatnych na stanowisku,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji  zgodnie z art..6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 12. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  30 grudnia 2020 r.

(uwaga: liczy się data wpływu do MOSiR w Mławie)  na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Kopernika 38

06-500 Mława

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „ Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. obiektu sportowego fitness-siłownia  w MOSiR w Mławie”.

Istnieje możliwość wysłania dokumentów w formie elektronicznej na adres: mosir@mosir.mlawa.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (23) 655 15 71

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni  za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Oferty, które wpłyną do MOSiR niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy.

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP I DOSTAWĘ PRZYCZEPY ROLNICZEJ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zakup i dostawę przyczepy rolniczej.

Pobierz:

 

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego.

Pobierz:

OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA Z PŁUGIEM KOMUNALNYM DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika z pługiem komunalnym dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA  Z PŁUGIEM KOMUNALNYM DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH W III PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP I DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie informuje, że      w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę samochodu osobowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym dnia 22.05.2019r. najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „AUTOSERVIS” Sp. z o.o. ul. Płocka 91, 06-500 Mława.

Kwota za przedmiot zamówienia wynosi 104 890,00zł netto, 129 014,70zł brutto.