Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

Statut MOSiR

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie używający skrótu oraz zwany dalej MOSiR jest jednostką budżetową Miasta Mława.

§2

1. Siedzibą i terenem działania MOSiR jest Miasto Mława

2. Biuro MOSiR mieści się przy ul. Kopernika 38

§3

Nadzór nad MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Mława.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§4

Celem działania MOSiR jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Mławy w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§5

Przedmiotem działalności MOSiR jest:

 1. zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta Mława w zakresie organizowania i upowszechniania szeroko pojętej kultury fizycznej i rekreacji, w szczególności poprzez:
  1. popularyzację rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu, a także propagowanie zdrowego trybu życia,
  2. udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom Mławy oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, a także placówkom oświatowym na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów,
  3. współdziałanie z organizacjami kultury fizycznej i sportu, zakładami pracy, stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie Miasta Mława oraz z jednostkami pomocniczymi Miasta Mława,
  4. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 2. organizacja i obsługa imprez lub wydarzeń sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym, a w tym:
  1. współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami, szczególnie
   z organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
  2. rozwijanie i promowanie rekreacji oraz form aktywnego wypoczynku, obejmujących
   osoby dorosłe, młodzież i dzieci, w tym także osoby niepełnosprawne,
  3. promowanie oraz popularyzacja rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo –
   rekreacyjnych,
  4. promowanie przez upowszechnianie kultury fizycznej Miasta Mława.
 3. organizacja wyjazdów na wydarzenia i zawody sportowe oraz w celu aktywnego
  spędzania czasu wolnego;
 4. zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej dla prowadzenia zajęć́ i imprez sportoworekreacyjnych oraz prowadzenia szkolenia grup młodzieżowych oraz uczestniczenia
  w rozgrywkach sportowych;
 5. prowadzenie bieżących remontów oraz utrzymywanie terenów i parków rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym przygotowanie ich do sezonu oraz bieżąca kontrola funkcjonowania;
 6. upowszechnianie sportów wodnych, w tym organizowanie nauki pływania;
 7. organizowanie różnych form szkolenia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej;
 8. tworzenie oraz pomoc w rozwoju i promocji lokalnych produktów turystycznych, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, koordynowanie działań w zakresie turystyki i integracja branży;
 9. prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań MOSiR;
 10. zapewnienie niepełnosprawnym uczniom, objętym kształceniem specjalnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły (zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe);
 11. poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Mlawa przez podejmowanie działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, upowszechnianie i wdrażanie idei fair play;
 12. świadczenie usług na zlecenie innych podmiotów w zakresie działalności statutowej.

 

Rozdział III
Władze MOSiR

§6

MOSiR kieruje Dyrektor, zarządzając mieniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Mława.

§7

 1. Dyrektora MOSiR zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Mława w ramach umowy o pracę.
 2. Czynności w sprawach prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Burmistrz Miasta Mława.

§8

 1. MOSiR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników MOSiR dokonuje Dyrektor.
 3. Do pracowników MOSiR stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.
 4. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności MOSiR wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

§9

Strukturę organizacyjną MOSiR określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora MOSiR.

§ 10

Działalność MOSiR prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program pracy.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 11

MOSiR jest jednostką budżetową działającą wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12

 1. Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest roczny plan finansowy, zatwierdzany na każdy rok kalendarzowy przez Burmistrza Miasta Mława.
 2. MOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.
 3. MOSiR prowadzi księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązującymi w jednostkach budżetowych.
 4. MOSiR prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się efektywnością ich wykorzystania na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

§ 13

Źródła przychodów MOSiR-u mogą stanowić:

 1. Przydzielona mu część budżetu Miasta Mława,
 2. Wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów,
 3. Wpływy z opłat za korzystanie z usług MOSiR-u, w tym sprzedaży biletów i kart wstępu,
 4. Wpływy z organizacji odpłatnych imprez sportowo – rekreacyjnych.

§ 14

MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Mława, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

§ 15

Opłaty za usługi realizowane przez MOSiR oraz korzystanie z jego obiektów określa Rada Miasta Mława lub Burmistrz Miasta Mława w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Mława w drodze uchwały.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 16

MOSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

Zmiany statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.