Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

Statut MOSiR

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MŁAWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie używający skrótu oraz zwany dalej MOSiR jest jednostką budżetową Miasta Mława.

§2

1. Siedzibą i terenem działania MOSiR jest Miasto Mława 2. Biuro MOSiR mieści się przy ul. Kopernika 38

§3

Nadzór nad MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Mława.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§4

Celem działania MOSiR jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Mławy w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§5

Do zadań MOSiR należy wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie inicjowania, organizowania i upowszechniania szeroko pojętej kultury fizycznej a w szczególności:
1. zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Miasta Mława lub własnością innych podmiotów,
2. realizację zadań Miasta Mława w zakresie kultury fizycznej i sportu w sposób zapewniający
efektywne wykorzystanie powierzonego mienia oraz optymalne zaspakajanie potrzeb mieszkańców Mławy w tym zakresie,
3. konserwację, modernizację oraz rozbudowę istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej,
4. udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom Mławy oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, a także placówkom oświatowym,
5. tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom Mławy, popularyzację rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu, a także propagowanie zdrowego trybu życia,
6. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
7. organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
8. programowanie i realizację wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej i rekreacji,
9. zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej dla prowadzenia zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych,
10. współpracę z organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej,
11. wynajem obiektów i urządzeń , o których mowa w pkt 1 , w szczególności na cele związane z organizacją wystaw, pokazów imprez związanych z tematyką sportową,
12. prowadzenia szkolenia grup młodzieżowych oraz uczestniczenie w rozgrywkach sportowych.

Rozdział III
Władze MOSiR

§6

MOSiR kieruje Dyrektor, zarządzając mieniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Burmistrza Miasta Mława.

§7

1. Dyrektora MOSiR zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Mława w ramach umowy o pracę.
2. Czynności w sprawach prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Burmistrz Miasta Mława.

§8

1. MOSiR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników MOSiR dokonuje Dyrektor.
3. Do pracowników MOSiR stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.
4. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności MOSiR wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

§9

Strukturę organizacyjną MOSiR określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora MOSiR.

§ 10

Działalność MOSiR prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program pracy.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 11

MOSiR jest jednostką budżetową działającą wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12

1. Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest roczny plan finansowy, zatwierdzany na każdy rok kalendarzowy przez Burmistrza Miasta Mława.
2. MOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.
3. MOSiR prowadzi księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązującymi w jednostkach budżetowych.
4. MOSiR prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się efektywnością ich wykorzystania na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

§ 13

Źródła przychodów MOSiR-u mogą stanowić:
1. Przydzielona mu część budżetu Miasta Mława,
2. Wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów,
3. Wpływy z opłat za korzystanie z usług MOSiR-u, w tym sprzedaży biletów i kart wstępu,
4. Wpływy z organizacji odpłatnych imprez sportowo – rekreacyjnych.

§ 14

MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Mława, a uzyskane
dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

§ 15

Opłaty za usługi realizowane przez MOSiR oraz korzystanie z jego obiektów określa Rada Miasta Mława lub Burmistrz Miasta Mława w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Mława w drodze uchwały.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 16

MOSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

Zmiany statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.